Liên Hệ

CT3 Bắc Linh Đàm – Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

canxicomunical@gmail.com